Gedragsregels

Basket Sijsele wil graag een sportvereniging zijn die kinderen, jongeren en volwassenen een kans biedt om via basketbal zichzelf maximaal te ontplooien. Binnen Basket Sijsele vinden we het dan ook belangrijk dat er goede afspraken gemaakt worden. Wij streven naar een club die z’n sterkte haalt uit het spelen voor en met elkaar en waar iedereen zich thuis voelt. Dit kan enkel indien de gemaakte afspraken nageleefd worden door spelers, ouders, coaches en bestuur.

1. Algemeen

 • Basket is er voor iedereen, ongeacht herkomst, achtergrond, geaardheid of sportieve prestaties. Er is geen plaats voor discriminatie, racisme, pesterijen, vandalisme of uitsluiting.
 • Iedereen binnen de club gedraagt zich sportief, ook al zijn de anderen minder sportief.
 • We supporteren altijd VOOR onze ploegen en nooit TEGEN een andere ploeg.
 • Begroet iedereen bij het binnenkomen van de sporthal, zo zorgen we ervoor dat iedereen zich welkom voelt in onze vereniging. Een aangename sfeer zorgt voor betere prestaties en samenhorigheid.
 • Het is verboden het parket in de sporthal te betreden met schoeisel dat hiervoor niet bestemd is. Hieronder verstaan we alle niet sportschoeisels evenals basketpantoffels die gebruikt worden als buitenschoeisel.
 • Drugs en alcoholgebruik bij jongeren horen niet thuis in onze vereniging. Binnen onze club geldt een absolute NULTOLERANTIE wat betreft middelengebruik. Deze beslissing ligt bij het bestuur.
 • Basket is een teamsport, supporter voor elkaar, geef elkaar complimenten, wees vriendelijk onder elkaar.
 • Vergeet niet dat onze vereniging niet zou bestaan zonder vrijwilligers, wees dankbaar voor al het werk en de tijd die ze investeren in deze vereniging.
 • We hebben respect voor alle spelers, trainers, ouders en tegenstanders.
 • We respecteren de aanwezige scheidsrechters; we aanvaarden hun beslissingen en gaan niet in discussie.
 • Sta gerust de pers te woord maar meld dit altijd aan het bestuur.

2. Spelers

Binnen onze vereniging wordt er een bepaalde attitude verwacht op training en wedstrijden:

 • Respecteer gemaakte afspraken met je coach. En speler is op tijd aanwezig op training en voor wedstrijden:
  • Training: Kom minstens 10 minuten op voorhand naar de training, geef jezelf voldoende tijd om je om te kleden en water te voorzien. Kom je toch eens te laat, excuseer je bij de trainer.
  • Wedstrijd: Kom minsten 1u op voorhand naar de wedstrijden. Dit is ook van toepassing op verplaatsing.
 • Ben je afwezig voor een training of een wedstrijd, verwittig tijdig de coach, zodat hij zijn training/wedstrijdschema kan aanpassen aan het aantal aanwezige spelers.
 • Elke speler heeft respect voor de uitrusting en het materiaal; dit zowel van je medespelers als het materiaal van de vereniging.
 • Toon inzet op training, voel je je niet 100%, meld dit discreet aan de coach. Dit toont wederzijds respect tegenover je medespelers en coaches.
 • Tijdens de training verlaat niemand zonder toelating het veld.
 • Na de training en wedstrijden ruimen we alles op en laten we de zaal en kleedkamer netjes achter.
 • Er wordt niet geshot op basketdoelen bij het betreden van de zaal indien er nog trainingen van andere ploegen bezig zijn, tenzij uitdrukkelijk toegestaan door de aanwezige coach. Ook tijdens een wedstrijd is het niet toegestaan om op de doelen te shotten, dit verstoort de concentratie van de nog spelende ploegen.
 • Sportiviteit en spelplezier is het belangrijkste. Word jij of iemand anders slachtoffer van ontoelaatbaar gedrag, spreek dan de coach, ploegbegeleider of vertrouwenspersoon aan.
 • We vormen een team zowel op als naast het veld. Na of tijdens een wedstrijd wordt er geen kritiek geuit op de scheidsrechters, medespelers of coaches.
 • Een speler die tijdens de wedstrijd vervangen wordt, geeft een bemoedigend klopje of vuistje als blijk van respect aan zijn vervanger. Je deelt duidelijk mee op welke speler je op dit moment aan het verdedigen was.
 • Iedereen neemt een douche na de training/wedstrijd. Indien meisjes aanwezig binnen het team, doe navraag voor een aparte kleedkamer.
 • Er wordt niet gegeten in de kleedkamer en er is geen glas toegestaan in de zaal.

3. Coaches

 • Verwittig je ploeg indien je afwezig zal zijn en meld wie je vervanger wordt. Ga zelf actief op zoek naar een vervanger voor deze training/wedstrijd.
 • Wees op tijd aanwezig voor training/wedstrijd.
 • De doelen worden aangepast door de coach; dit mag niet langer worden uitgevoerd door jeugdspelers.
 • Maak duidelijke en goede afspraken op voorhand met de spelers en ouders. Maak duidelijk wat je verwachtingen zijn voor aanvang van het seizoen.
 • Geef opbouwende feedback aan spelers, er is geen ruimte voor negatieve feedback.
 • Leer je team omgaan met winst en verlies.
 • Ga zorgvuldig en correct om met de persoonlijke gegevens en informatie van de leden.
 • Neem (meldingen van) grensoverschrijdend gedrag in alle vorm ernstig! Contacteer de vertrouwenspersoon en ga dan samen met de speler het gesprek aan.
 • Vraag 100% inzet van je spelers. Indien een speler onvoldoende geconcentreerd is, spreek deze op een discrete manier aan en zoek samen naar een oplossing.
 • Studie gaat in ieder geval altijd voor op basketbal: mindere schoolresultaten kunnen nefast zijn voor de toekomst van een speler. Ga het gesprek aan en zoek samen (met ouders) naar een oplossing.
 • Behandel elke speler met evenveel respect.

4. Ouders en supporters

 • Tijdens de wedstrijd ben je in de eerste plaats een ouder en geen trainer. Moedig je kind/team positief aan.
 • Weet dat de coaches het beste voorhebben met elke individuele speler binnen de ploeg. Heb je vragen over de ploegdynamiek/tactiek bespreek dit onder 4 ogen met de coach.
 • Kom gemaakte afspraken na.
 • Leer omgaan met winst en verlies. Geef ondanks een verloren wedstrijd positieve feedback aan spelers/teams.
 • Leer je kind dat hij/zij niemand mag uitsluiten, nooit om geen enkele reden.
 • Keur pestgedrag af.
 • Bij het wassen van de tenues worden de wasvoorschriften strikt gevolgd en worden deze zeker NIET in de droogkast gestoken of gestreken!
 • Na een wedstrijd/training gaan de spelers in afspraak met hun ouders op een redelijk tijdstip naar huis. Onze vereniging kan geenszins als opvang gebruikt worden.
 • Is de wedstrijd van uw zoon/dochter als eerste of laatste gepland, help dan samen de zaal klaar te zetten of op te ruimen. Veel handen maken licht werk.
 • Elk gezin engageert zich om gedurende het seizoen 2x mee te helpen met de barwerking tijdens de thuiswedstrijden van de jeugd. De ploegbegeleider maakt een schema op waarin de shiften en de namen reeds ingevuld zijn. 

5. Bestuur

 • Binnen onze vereniging zullen we ervoor zorgen dat onze leden in een veilige omgeving kunnen sporten.
 • We gaan zorgvuldig en correct om met de persoonlijke gegevens en informatie van onze leden.
 • Het bestuur komt tijdens het basketseizoen elke maand en daarbuiten ten minste om de 2 maanden in vergadering bijeen.
 • Ieder clublid kan zich met voorstellen, opmerkingen of klachten tot een bestuurslid wenden. Deze laatste kan die punten op de agenda van de bestuursvergadering inschrijven of ze vrij tijdens de betreffende vergadering ter sprake brengen.
  • Taakverdeling binnen het bestuur:
   • Voorzitter: algemene leiding / spreekbuis voor de club
   • Ondervoorzitter: spreekbuis voor de club in afwezigheid van de voorzitter.
   • Jeugdcoördinator: verantwoordelijk voor alle jeugdploegen.
   • Penningmeester: beheert de gelden / boekhouding.
   • Verantwoordelijke sponsoring: zoeken naar en contact houden met sponsors.
   • Verantwoordelijke evenementen: organisatie van alle evenementen
   • Verantwoordelijke barwerking
   • Secretaris: verantwoordelijk voor het beheren van alle administratieve taken binnen de vereniging. Dit van opmaak kalender tot verwerking van sportongevallen.
 • Jaarlijks wordt een infovergadering gehouden waarop alle clubleden worden uitgenodigd. Hier wordt alle informatie geven omtrent lidgeld, nieuwe ploegen en structuren.
 • Neem meldingen van grensoverschrijdend gedrag in alle vormen ernstig en zoek samen met vertrouwenspersoon naar de nodige oplossingen.
 • Controleer of de gedragscodes door de verschillende doelgroepen worden nageleefd.

 

Huishoudelijk Reglement Basket Sijsele

Basket Sijsele wil graag een sportvereniging zijn die kinderen, jongeren en volwassenen een kans biedt om via basketbal zichzelf maximaal te ontplooien. We leiden daarom spelers niet enkel sportief op, maar we brengen ook maatschappelijke waarden zoals verantwoordelijkheidszin, stiptheid, respect, luisterbereidheid en vooral teamspirit bij.

Wij zijn geen club van sterspelers, maar een club die z’n sterkte haalt uit het spelen voor en met elkaar en waar iedereen zich thuis voelt. Dit kan maar omdat onze spelers gesteund worden door ouders, vrienden, bestuur, trainers, etc.

Om dit te bereiken volgen hierna duidelijk afspraken die dienen te worden nageleefd door spelers, ouders, coaches en bestuur.

1. Algemeen

1.1 Studie vs Basket

Studies komen te allen tijde op de eerste plaats. Het positief beeïndigen van de studie is prioritair voor Basket Sijsele. De combinatie basket spelen en studeren is zeker haalbaar, maar hiervoor is de nodige discipline vereist.

Een goede planning in de examenperiode is hier van essentieel belang, zodat de speler ook een periode van ontspanning kan ervaren gedurende de training. Indien er onvoldoende tijd is gaat studeren voor op training.

1.2 Drank- en Druggebruik

Alcohol bij jongeren en drugs horen niet thuis in onze sportvereniging. Binnen onze club geldt een absolute NULTOLERANTIE wat betreft middelengebruik.

Bij de eerste overtreding wordt de speler niet meer uitgenodigd om deel te nemen aan de activiteiten binnen Basket Sijsele.

Deze beslissing wordt unaniem gesteund binnen het bestuur waardoor het ook niet mogelijk is om de inschrijvingsgelden terug te vorderen.

1.3 Training- en wedstrijdafspraken

Basket is een teamsport. Het succes van een team staat of valt met de inzet van al haar teamleden.

In het begin van het seizoen worden er duidelijke afspraken gemaakt tussen de coach, ouders en spelers. Elke speler dient op tijd aanwezig te zijn op training en wedstrijd.

Afwezigheid voor training of wedstrijden worden zo spoedig mogelijk gemeld aan de coach.

Richtlijnen zijn:

 • Voor training: 10’ voor aanvang van de training
 • Thuiswedstrijden: 1u voor aanvang van de wedstrijd.
 • Uitwedstrijden: 1u voor de aanvang van de wedstrijd.

Er wordt op training en wedstrijden 100% inzet en aandacht verwacht van de aanwezige spelers.

Iedere onderliggende reden voor een verminderde prestatie (aankomen ziekte, examenperiode op school, familiale omstandigheden, ed.) kunnen altijd gemeld worden aan de coach op een discrete manier. Zo kunnen zij ook rekening hiermee houden, dit is een vorm van wederzijds respect tegenover je medespelers en coach.

Afspraken met betrekking tot wedstrijden:

 • 1 maal trainen of te laat komen op training zonder verwittiging:
  • Niet starten bij de wedstrijd.
 • Niet komen trainen in de week voor een wedstrijd:
  • Niet spelen, wel aanwezig bij de wedstrijd.
 • Niet geselecteerde spelers zijn aanwezig op de wedstrijd.
 • Wedstrijd missen zonder verwittigen:
  • Volgende wedstrijd niet spelen, wel aanwezig bij de wedstrijd.

1.4 Privacy en contactgegevens

De vereniging verbindt zich ertoe de geldende wettelijke bepalingen rond de privacy van de leden te zullen respecteren. De persoonsgegevens van de leden worden overeenkomstig de privacyverklaring van de club behandeld. Deze privacyverklaring is terug te vinden op de website van de vereniging.

Elk lid stemt ermee in dat tijdens trainingen, wedstrijden en andere activiteiten van de vereniging foto’s en beeld-opnames gemaakt worden waarop het lid afgebeeld wordt. Elk lid stemt ermee in dat deze foto’s en opnames door de vereniging gebruikt mogen worden voor weergave of publicatie op de website, folders, nieuwsbrief of sociale media van de sportvereniging, in welke vorm ook en al dan niet met vermelding van diens naam. Indien een lid dit niet wenst zal hij hiertoe uitdrukkelijk een verklaring afleggen tegenover het bestuur van de vereniging.

Het gebruik van de afbeelding levert geen financiële vergoeding op voor het lid.

Binnen onze vereniging heeft elke ploeg zijn eigen emailadres. Dit email adres is strikt voorbehouden aan bestuursleden, coaches of ploegbegeleiders.

De meeste ploegen werken ook via een groepscommunicatiemiddel naar keuze, hierin kunnen afspraken herhaald worden of kan afgesproken worden voor o.a. het carpoolen bij wedstrijden, etc.

2. Aansluiting, bijdrage en bijdrageregeling

2.1 Aansluiting

Vanaf het schooljaar waarin een kind 6 jaar wordt, kan het zich aansluiten bij onze vereniging.

Vooraleer zich aan te sluiten, krijgt het kind gedurende een 4-tal trainingen de kans om te ervaren of deze sport hem/haar ligt. Tijdens deze training is het kind nog niet verzekerd door de club en is dit volledig op eigen risico. VZW basket Sijsele aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid bij gebeurlijke ongevallen tijdens deze eerste proeftrainingen.

Indien deze eerste ervaring positief wordt ervaren en een kind zich wenst aan te sluiten, zal er gevraagd worden om een licentieformulier in te vullen om toe te treden als lid van de club. Deze licentie, samen met een medisch getuigschrift en het betalen van het lidgeld, geeft het kind de toelating deel te nemen aan de trainingen en/of wedstrijden.

Een lid kan pas deelnemen aan de wedstrijden +/- 3 dagen nadat het aansluitingsformulier werd verzonden.

De leden van Basket Sijsele bestaan hoofdzakelijk uit jongens. Wij promoten echter de deelname van vrouwelijke leden. Bijgevolg heeft ieder meisje binnen onze vereniging de mogelijkheid om tot en met 14 jaar te basketten bij een jongensploeg. Dit wordt individueel besproken met het lid, de ouder(s), coach en jeugdcoördinator.

Binnen onze vereniging zijn we bereid om mee te helpen zoeken naar de beste club/oplossing voor de verdere toekomst van onze vrouwelijke spelers.

2.2 Lidgelden:

Van zodra U (of uw kind) aangesloten is bij de VBL, kan u (of uw kind) bij ongeval genieten van een verzekering ‘lichamelijke letsels’ of ‘burgerrechtelijke aansprakelijkheid’, beiden afgesloten via de Vlaamse Basketbal Liga (VBL) bij de verzekeringsmaatschappij ETHIAS aan RIZIV-tarieven.

Deze aansluiting gebeurt via de jeugdcoördinator die de nodige papieren zal opmaken en aan de betreffende instanties zal doorgeven. Vanaf dat ogenblik dient er ook lidgeld betaald te worden. Het lidgeld wordt jaarlijks bepaald binnen de bestuursvergadering en deze bedragen voor het seizoen 2023-2024:

 • Basketschool: 160 €
 • U10 – U12: 285 €
 • U14 – U16 – U18 – U21: 335€

* 2de en volgende leden van hetzelfde gezin: korting 10 €.

De betaling gebeurt door overschrijving op rekeningnummer BE71 0882 5756 1869 van VZW Basket Sijsele met duidelijke vermelding van naam en voornaam van de speler.

Het lidgeld dient betaald te worden voor 10 juni betalingen na de afsluitingsdatum worden vermeerderd met 50€ om de administratiekosten van de club aan de VBL te dekken.

Wenst je zoon/dochter geen lid meer te zijn van onze vereniging, meld dit dan ook voor 10 juni aan onze Secretaris. Elke speler dient namelijk uitgeschreven te worden uit de ledenlijsten van het VBL. Wanneer dit niet gebeurd is moeten wij binnen onze vereniging de aansluiting te betalen bij de VBL.

Indien het door omstandigheden onmogelijk is om het volledige lidgeld in 1 maal te betalen, aarzel dan niet om dit te melden aan onze Secretaris. Samen kunnen we tot een oplossing komen zodat elk kind de mogelijkheid krijgt om zijn hobby te beoefenen.

Indien er als speler beslist wordt, om welke reden dan ook, het seizoen vroegtijdig te beëindigen, wordt het lidgeld, of een gedeelte ervan, onder geen enkele vorm terugbetaald.

Wat is inbegrepen in het lidgeld:

 • Een spelerslicentie bij de VBL
 • Een verzekering bij de VBL voor lichamelijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid
 • Alle wedstrijden (oefen-, beker- en competitiewedstrijden eveneens tornooien en training)
 • De vergoeding van de opgeleide en gediplomeerde trainers
 • De onkosten van de scheidsrechter
 • Het ter beschikking stellen van wedstrijdkledij
 • Het gebruik van de sporthal
 • Gratis toegang voor alle thuiswedstrijden van de A-ploeg (op basis van de spelerslicentie)
 • Drinkfles die gebruikt wordt tijden thuis- en uitwedstrijden.

Stages/kampen die de vereniging bijkomend inricht gedurende het seizoen zijn NIET inbegrepen in het lidgeld.

Een deel van het lidgeld kan gerecupereerd worden via het ziekenfonds. De club voorziet daarvoor een datum zodat alle documenten kunnen ondertekend worden en terugbezorgd worden via de ploegbegeleider.

Een speler die niet in orde is met de betaling van het lidgeld is niet verzekerd en kan dus niet meespelen!

2.3 Ongevallen

Als ingeschreven speler bij de VBL ben je verzekerd tegen ongevallen en kwetsuren. Elk ongeval met tussenkomst van een arts dient binnen de 7 werkdagen aan de verzekering gemeld worden.

Aangifteformulieren zijn verkrijgbaar via de website of de jeugdcoördinator. Het ingevulde document kan je bezorgen bij de Secretaris of via de ploegbegeleider.

Als ouder ben je zelf verantwoordelijk om het schadegeval op een correcte manier af te handelen en te beëindigen.

Deze verzekering omvat geleden lichamelijk schade. Indien er gespeeld wordt met een bril valt dit volledig ten laste van de verzekering van de ouders.

3. Zeg NEE tegen grensoverschrijdend gedrag!

Binnen onze vereniging willen we extra aandacht vragen voor de problematiek van grensoverschrijdend gedrag. Elke vorm van grensoverschrijdend gedrag binnen onze vereniging wordt veroordeeld. Ben je zelf slachtoffer van grensoverschrijdend gedrag onder welke vorm dan ook, meld dit aan de coach of ploegbegeleider. Binnen onze vereniging hebben we een vertrouwenspersoon aangesteld waar alle spelers, coaches, ouders en scheidsrechters terecht kunnen met problemen.

Wat is grensoverschrijdend gedrag:

Hiermee worden de omgangsvormen bedoeld die door de persoon die het ondergaat als gedwongen of ongewenst ervaren wordt.

Het gaat dus om de ervaring van de spelers, coach, trainer, scheidsrechter of ouder en hoe iemand bepaald gedrag ervaart. Dit is voor ieder individu anders en daarom is het belangrijk om elke melding van grensoverschrijdend gedrag ernstig te nemen. Er zijn verschillende vormen van grensoverschrijdend gedrag:

 • Seksueel grensoverschrijdend gedrag (SGG):

Elke vorm van ongewenst verbaal, non-verbaal of fysiek seksueel gedrag of seksuele toenadering.

 • Pesten:

Gedrag dat regelmatig herhaald wordt van één of meerdere personen met de bedoeling om de andere te kwetsen.

 • Discriminatie:

Het ongelijk of oneerlijk behandelen van mensen op basis van leeftijd, geloof, huidskleur, seksuele geaardheid, beperking of politieke overtuiging.

 • Bedreigen:

Elke vorm van gedrag waarbij de persoon bang wordt en waardoor hij/zij zich niet meer veilig voelt.

 • Mishandeling:

Het gebruik van fysiek, verbaal of psychisch geweld.

 • Beledigingen:

Verbaal iemands eer of goede naam aantasten.

 

4.Wijzigingen van het intern reglement

Dit intern reglement kan enkel gewijzigd worden op de wijze zoals in de statuten van de vereniging bepaald.

De laatste wijziging vond plaats op woensdag 19 juli 2023 en voor akkoord voorgelegd op het bestuursorgaan op 07/08/2023.

 

 Ontwerp: Bart D'hoore  
Copyright © 2005 - 2024 basketsijsele.be (Pagina geladen in 0.02s)
Websitebeheer: Steven