Huishoudelijk Reglement

Basket Sijsele wil een sportvereniging zijn die kinderen, jongeren en volwassenen kansen biedt om via basketbal zichzelf maximaal te ontplooien. We leiden daarom spelers niet enkel sportief op, maar we brengen ook maatschappelijke waarden zoals verantwoordelijkheidszin, stiptheid, vastberadenheid, sociaal gedrag, luisterbereidheid, openheid en vooral teamspirit, bij.
Wij zijn geen club van sterspelers, maar een club die z’n sterkte haalt uit het spelen voor en met elkaar. Dit kan maar omdat onze spelers gesteund worden door ouders, vrienden, bestuur, trainers,... Wij streven er dan ook naar dat iedereen zich thuisvoelt bij Basket Sijsele. Goede afspraken zijn hierbij noodzakelijk.

1. Studie vs basket?
Het beeindigen van de aangevatte studies van de jeugdspeler is ook voor Basket Sijsele een prioriteit. De studies komen op de eerste plaats. Ook een basketbalspeler moet over de nodige verstandelijke ontwikkeling beschikken om tot een goed niveau te kunnen evolueren.
Een opleiding tot basketbalspeler en een studie aan de lagere/middelbare school of een beroepsopleiding zijn zeìker te combineren. Voldoende schooldiscipline zal echter noodzakelijk zijn. Wij zijn ervan
overtuigd dat spelers die een goede planning aanhouden, hun studies perfect kunnen combineren met hun sport. Mocht je als speler ondanks een serieuze planning toch nog onvoldoende tijd voor je studies hebben, dan gaat het studiewerk altijd voor op een training. Als de resultaten tegenvallen, is het op de allereerste plaats een taak van de ouders en/of de speler om dat bij de begeleiding te melden, bij voorkeur in een zo vroeg mogelijk stadium. Zo kan er samen worden gezocht naar een passende oplossing.
Als de studie-inzet gering is, zullen er in overleg met de ouders maatregelen genomen worden, die kunnen varieëren van een waarschuwing, minder trainen of wedstrijden spelen tot en met een schorsing voor een bepaalde duur. Studie gaat in ieder geval voor op basketbal!

2. Opgewekt, maar niet overdrijven! Drank- en druggebruik!
Deze regel is vrij eenvoudig en vanzelfsprekend. Hier is geen weg terug. AL bij de eerste overtreding wordt de speler niet meer uitgenodigd voor deelname aan de activiteiten van de club. De beslissing ligt bij het bestuur. Het aansluitingsgeld kan niet teruggevorderd worden.


3. Time is ...
De gemaakte afspraken worden gerespecteerd. Een speler is op tijd aanwezig op training en wedstrijd. Iedere afwijking, om welke reden ook, wordt zo spoedig mogelijk gemeld aan de coach of aan de begeleider. Een gegronde reden voor de afwijking is noodzakelijk.
 
 Richtlijnen zijn:  
 ° voor een training  20’ VOOR aanvang van de training
 ° voor een (provinciale) thuiswedstrijd  45’ VOOR aanvang van de wedstrijd
 ° voor een (landelijke) thuiswedstrijd  1u VOOR aanvang van de wedstrijd
 ° voor een (provinciale) uitwedstrijd  volgens afspraak
 ° voor een (landelijke) uitwedstrijd  volgens afspraak


  4. 100%
Op training en wedstrijd wordt 100% inzet en aandacht verwacht. Alles onder de 100% betekent voor allen (coach, begeleiders en medespelers) tijd- en energieverlies. Iedere onderliggende reden van minder presteren (aankomende ziekte, zware schoolinspanningen, familiale omstandigheden e.d.) wordt voÌoÌr aanvang in vertrouwen aan de coach gemeld, zodat deze discreet rekening kan houden met de gegeven omstandigheden. Dit is een vorm van wederzijds respect en fairplay tegenover medespelers.
5. Doe jezelf een plezier!
Werken aan een basketballcarrière is iets persoonlijks. Hoe hoog de lat wordt gelegd is sterk persoonlijk. Sommige zullen op termijn vrede nemen met plezierig te sporten op een bescheiden niveau en, als het even kan, een centje meepikken met deze hobby in plaats van er aan toe te steken. Anderen zijn ambitieuzer en willen verder investeren in hun
mogelijkheden. Ze kiezen bewust voor een opleiding die intensiever is, maar ook past bij hun eigen persoonlijkheid en de visie die ze vormden door ervaring en adviezen, goede raad en beloften. Er moet gewerkt worden, hard gewerkt. Het beste van onze jongeren zal moeten gestimuleerd worden om verder te ontplooien. De nadruk moet liggen op de positieve dingen, op enthousiasme en engagement.
Heb je een probleem, praat erover met je begeleiding.

6. Respecteer medespelers, coaches en andere clubleden
In het kader van wederzijds respect voor je medespelers, je coach en andere clubleden, verdienen ook de volgende puntjes aandacht: - Een speler is per definitie altijd (op tijd) aanwezig op training en wedstrijd.    Indien toch niet, dient de trainer hiervan op voorhand verwittigd.
- Tijdens de training wordt niet gepraat, tenzij voor wederzijdse aanmoedigingen of indien het een onderdeel van de training is.
- Tijdens de training verlaat niemand zonder toelating het veld.
- Iedereen neemt een douche na de wedstrijd / training.
- Na of tijdens een wedstrijd wordt er geen kritiek geuit. Niet op scheidsrechters, niet op medespelers, niet op coaches.
- Een speler die tijdens een wedstrijd vervangen wordt, geeft een bemoedigend klopje of handje als blijk van verstandhouding aan zijn vervanger.
- Er slingeren geen ballen rond in de zaal. De ballen worden opgeborgen in de hiervoor voorziene rekken.
- Het is verboden het parket in de sporthal te betreden met schoeisel dat hiervoor niet bestemd
is. Hieronder verstaan we alle niet sportschoeisel, maar eveneens basketpantoffels die gebruikt worden als outdoor schoeisel.
- Op de niet gebruikte doelen wordt er tijdens aan de gang zijnde trainingssessies niet geshot, tenzij mits uitdrukkelijke toestemming van de werkende trainer op dat welbepaalde speelveld.
- Breng geen dure spullen mee naar de training. Bij diefstal kan Basket Sijsele niet aansprakelijk worden gesteld.
- Spelers die training hebben zijn nooit meer dan 30' op voorhand aanwezig in de zaal. Is dit toch het geval, dienen de kleedkamers enkel om zich om te kleden, en wordt er plaatsgevat naast de speelvelden, zonder dat dit op enige manier de aan de gang zijnde trainingssessie stoort.
- Mocht een speler zich in het geheel niet houden aan deze afspraken, dan kan de coach ingrijpen op een manier die hem/haar passend lijkt. Zo’n incident wordt door de coach gemeld aan de jeugdcooördinator. Na het horen van de twee partijen beslist de jeugdcooördinator wat er verder moet gebeuren.

6.1 Gebruik van ploeg email adressen.
Bij basket Sijsele heeft elke ploeg een eigen email adres. Het gebruik van deze email adressen is strikt voorbehouden aan bestuursleden, coaches en de begeleiders.

7. Siesele oleì,oleì!
Ouders en supporters zijn belangrijk om een kind blijvend te laten sporten, hun steun is nodig! - Positieve ondersteuning van de ploeg, zelfs al loopt het niet goed, is niet altijd vanzelfsprekend. Maar toch, heeft de ploeg of de coach een slechte dag of is de arbitrage partijdig: ouders hebben een
voorbeeldfunctie en een negatieve houding wordt snel overgenomen en dan wordt er (nog) slechter gespeeld in plaats van beter !

- Geen racisme of racistische opmerkingen!
- Geen onbetamelijk gedrag tegenover medespelers of tegenstrevers, trainers, scheidsrechters of tafelofficials.
- Geen commentaren op coaches of spelers tijdens de wedstrijd maar NA de wedstrijd onder vier ogen met de coach.
- Bij het wassen van de tenues wordt de werkwijze, beschreven in een documentje in de sportzak of mand van de truitjes, strikt gevolgd. Zeker niet in de droogkast steken en NIET strijken!
- Na een wedstrijd of training gaan de spelers, in afspraak met hun ouders, op een redelijk tijdstip naar huis. Basket Sijsele kan geenszins als opvang gebruikt worden.

8. Reglementering voor landelijke jeugdploegen
Voor jeugdploegen die landelijk spelen, gelden specifieke afspraken waaraan men zich dient te houden.
 • 1 maal trainen of te laat komen op training in de week voor een wedstrijd:
  => niet starten!
 • niet komen op training in de week voor een wedstrijd:
  => niet spelen, wel aanwezig!
 • niet geselecteerde spelers zijn aanwezig op de wedstrijd:
 • wedstrijd missen:
  => volgende wedstrijd ook niet spelen, maar wel aanwezig op de wedstrijd
 • liegen over de reden van je afwezigheid:
  => niet spelen de volgende wedstrijd, maar wel aanwezig op de wedstrijd
 • Gevallen van overmacht worden door de coach geëvalueerd, waarna hij/zij een beslissing neemt die bindend is.
Niet in dit document voorziene feiten of voorvallen zullen door het bestuur in een sportieve geest worden opgelost.

9. Aansluiting, bijdragen en bijdrageregeling

Aansluiten :
Vanaf het schooljaar waarin een kind 6 jaar wordt, kan het zich aansluiten bij vzw Basket Sijsele. Vooraleer aan te sluiten, krijgt het kind gedurende een viertal trainingen de kans te ervaren of deze sport hem/haar ligt. Tijdens deze vier trainingen is het kind nog NIET verzekerd door de club
en gebeurt de sportbeoefening op eigen risico. Vzw Basket Sijsele aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid bij gebeurlijke ongevallen.
Indien deze eerste ervaring meevalt, zal worden gevraagd een licentieformulier in te vullen als lid van de club. Deze licentie, samen met een medisch getuigschrift en het betalen van het lidgeld, geeft het kind de toelating deel te nemen aan de trainingen en wedstrijden.
Belangrijk : Je kan pas deelnemen aan een competitiewedstrijd drie dagen nadat je aansluitingsformulier werd verzonden.
Meisjes kunnen bij basket Sijsele trainen en spelen tot en met de benjamins.

Lidgelden :
Van zodra U (of uw kind) aangesloten is bij de VBL, kan U (of uw kind) bij ongeval genieten van een verzekering 'lichamelijke letsels' of 'burgerrechterlijke aansprakelijkheid', beiden afgesloten via de Vlaamse Basketbal Liga (VBL) bij de verzekeringsmaatschappij ETHIAS aan RIZIV-tarieven.
Deze aansluiting gebeurt via de jeugdcooördinator die de nodige papieren zal opmaken en aan de betreffende instanties zal doorgeven. Vanaf dat ogenblik moet er ook lidgeld betaald worden. Het lidgeld wordt jaarlijks bepaald en bedraagt voor het seizoen 2022-2023:
 • Basketschool: 160 €
 • Microben (U10) en Benjamins (U12) 285 €
 • Vanaf Pupillen (U14) 335 €
 • 2de en volgende leden van hetzelfde gezin : -10 €
De betaling gebeurt door overschrijving op de rekening BE71 0882 5756 1869 van vzw Basket Sijsele, met duidelijke vermelding van naam en voornaam van de speler in de mededeling. Betalingen na de afsluitdatum (word op de jaarlijkse infoavond vermeld) worden vermeerderd met 50 € om de administratiekosten van de club aan de VBL te dekken. Indien u als speler beslist, om welke reden dan ook, vroegtijdig in het seizoen te stoppen met trainen en/of spelen word het lidgeld, of een gedeelte ervan, onder geen enkel vorm terugbetaald. 

In het lidgeld is inbegrepen:
 • een spelerslicentie bij de VBL
 • een verzekering bij de VBL voor lichamelijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid
 • alle wedstrijden (oefenwedstrijden, bekerwedstrijden, competitiewedstrijden, tornooien)
 • de vergoedingen van de opgeleide en gediplomeerde trainers
 • de onkosten van de scheidsrechters
 • het ter beschikking stellen van de wedstrijdkledij
 • het gebruik van de sporthal
 • gratis toegang tot alle thuiswedstrijden van de A-ploeg (op basis van de spelerslicentie)
Stages die de club bijkomend inricht, zijn niet inbegrepen in het lidgeld. Na akkoord van penningmeester / voorzitter is het mogelijk een regeling te bekomen voor een gespreide betaling van het lidgeld. Er worden geen verminderingen toegestaan voor spelers die maar gedeeltelijk de trainingen kunnen volgen. Een deel van het lidgeld kan gerecupereerd worden via het ziekenfonds. Bezorg ons tijdig uw ziekenfondsattest ter ondertekening.
Een speler die niet in orde is met zijn lidgeld is niet verzekerd en kan dus niet meespelen (geen trainingen en geen wedstrijden) !!

Ongevallen :
Als ingeschreven speler bij de VBL ben je verzekerd tegen ongevallen en kwetsuren. Elk ongeval met dokterstussenkomst, moet binnen de zeven werkdagen aan de verzekering gemeld worden. Aangifteformulieren zijn verkrijgbaar via de website of bij de jeugdcooördinator. Het ingevulde formulier moet binnengebracht worden bij de begeleider van de ploeg.

10. Band met de club
Een club leeft bij de gratie van haar leden. Spelers, coaches, ouders, bestuur,... allen streven we hetzelfde doel na: een gezonde club die haar doelstellingen kan waarmaken. Daarom investeren tal van mensen heel wat van hun vrije tijd in Basket Sijsele. Om het maximum te halen uit al die goodwill, de volgende afspraken:
- bij evenementen georganiseerd door de club proberen vooreerst de spelers, maar in de mate van het mogelijke ook de ouders, aanwezig te zijn. Het is een kans om de club te steunen en beter te leren kennen.
- in dezelfde context: spring bij thuiswedstrijden ook eens binnen in de kantine. Daar kan, tussen pot en koffie, nog wat nagepraat worden met ouders, coaches, bestuur.
- bij thuiswedstrijden wordt de bar verzorgd door de ouders in samenwerking met minimaal eìeìn iemand van het bestuur. Er zijn minimaal twee ouders beschikbaar vanaf 1 uur voor de wedstrijd tot 1 uur na de wedstrijd. Wie wanneer komt en hoelang wordt met de begeleider van de ploeg afgesproken.
- bij thuiswedstrijden zetten de spelers (vanaf de pupillen) die de eerste wedstrijd van de dag spelen de zaal klaar. De ploeg die de laatste wedstrijd speelt, zorgt voor de opruim van de zaal.
De begeleider van de ploeg maakt de afspraken.

11. Het bestuur

1. Het bestuur beheert en leidt de club naar best vermogen. Het streeft tijdens zijn beraad naar unanimiteit in de besluitvorming.
2. Het bestuur komt tijdens het basketseizoen elke maand en daarbuiten ten minste om de twee maanden in vergadering bijeen.
3. Ieder clublid kan zich met voorstellen, opmerkingen of klachten tot een
bestuurslid wenden. Deze laatste kan die punten op de agenda van de bestuursvergadering laten inschrijven, of ze vrij tijdens de betreffende vergadering ter sprake brengen.
4. Jaarlijks wordt een algemene vergadering gehouden waarop alle clubleden worden uitgenodigd.
5. Taakverdeling binnen het bestuur:
 • Voorzitter: algemene leiding / spreekbuis van de club
 • Jeugdcooördinator: verantwoordelijk voor alle jeugdploegen t/m de junioren
 • Verantwoordelijke voor de one en de two
 • Penningmeester: beheert de gelden / boekhouding
 • Verantwoordelijke sponsoring: zoeken naar en contact houden met sponsors
 • Verantwoordelijke evenementen: organisatie alle evenementen
 • Verantwoordelijk barwerking
 • Verantwoordelijke begeleiders ploegen / cooördinatie medewerkers club
 • Webmaster: bijhouden website www.basketsijsele.be
Opgemaakt mei 2021
 Ontwerp: Bart D'hoore  
Copyright © 2005 - 2023 basketsijsele.be (Pagina geladen in 0.02s)
Websitebeheer: Steven